Xiang Wang

Senior Vice President, XiaomiShare

Xiang Wang