ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และนายกสภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธานชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ เทคโนโลยีดิจิทัลไทย (NaDGA)Share

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์